[filename.info logo]
[cn mga.dll][de mga.dll][es mga.dll][fr mga.dll][gb mga.dll][it mga.dll][jp mga.dll][kr mga.dll][nl mga.dll][pt mga.dll][ru mga.dll][us mga.dll]
 

mga.dll (5.1.2600.0)

소프트웨어안에 포함하는

이름:Windows XP Home Edition, Deutsch
면허:상업
정보 연결:http://www.microsoft.com/windowsxp/

파일 세부사항

파일 경로:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ mga.dll
파일 날짜:2002-08-29 14:00:00
버전:5.1.2600.0
파일 사이즈:92.032 바이트

검사함과 파일은 잘게 썬다

CRC32:7E16AEC7
MD5:F557 B774 2937 8807 CE2F FD1C 5A19 F004
SHA1:4CBE 810A B723 30E8 84BE 79E1 05D2 E90B 5EA0 4290

버전 자원 정보

회사명:Microsoft Corporation
파일 설명:MGA Display Driver
파일 운영 체계:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
파일 유형:Device Driver
파일 특수형:Display Driver
파일 버전:5.1.2600.0
내부 이름:mga.dll
법적인 저작권: Microsoft Corporation. All rights reserved.
원래 파일 이름:mga.dll
제품 이름:Microsoft Windows Operating System
제품 버전:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!