[filename.info logo]
[cn mll_qic.dll][de mll_qic.dll][es mll_qic.dll][fr mll_qic.dll][gb mll_qic.dll][it mll_qic.dll][jp mll_qic.dll][kr mll_qic.dll][nl mll_qic.dll][pt mll_qic.dll][ru mll_qic.dll][us mll_qic.dll]
 

mll_qic.dll (5.1.2600.0)

소프트웨어안에 포함하는

이름:Windows XP Home Edition, Deutsch
면허:상업
정보 연결:http://www.microsoft.com/windowsxp/

파일 세부사항

파일 경로:C:\WINDOWS\system32 \ mll_qic.dll
파일 날짜:2002-08-29 14:00:00
버전:5.1.2600.0
파일 사이즈:5.632 바이트

검사함과 파일은 잘게 썬다

CRC32:C34724B3
MD5:2F10 585C 77DC 679B 7910 5308 33CA B05B
SHA1:C89D FFC8 D035 101B 57AB 94CF F954 6A93 3339 ECEE

버전 자원 정보

회사명:Microsoft Corporation
파일 설명:QIC113 Media Label Library
파일 운영 체계:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
파일 유형:Application
파일 버전:5.1.2600.0
내부 이름:mll_qic.DLL
법적인 저작권: Microsoft Corporation. All rights reserved.
원래 파일 이름:mll_qic.DLL
제품 이름:Microsoft Windows Operating System
제품 버전:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!