[filename.info logo]
[cn ping6.exe][de ping6.exe][es ping6.exe][fr ping6.exe][gb ping6.exe][it ping6.exe][jp ping6.exe][kr ping6.exe][nl ping6.exe][pt ping6.exe][ru ping6.exe][us ping6.exe]
 

ping6.exe (5.1.2600.0)

소프트웨어안에 포함하는

이름:Windows XP Home Edition, Deutsch
면허:상업
정보 연결:http://www.microsoft.com/windowsxp/

파일 세부사항

파일 경로:C:\WINDOWS\system32 \ ping6.exe
파일 날짜:2002-08-29 14:00:00
버전:5.1.2600.0
파일 사이즈:33.792 바이트

검사함과 파일은 잘게 썬다

CRC32:F61F40F0
MD5:453B 83BF EC60 57C1 0DF0 25C6 CCB1 B9AD
SHA1:DDEE 6EA3 89AE 11EA F23E D9C5 3BCC 8650 D88B A137

버전 자원 정보

회사명:Microsoft Corporation
파일 설명:IPv6-Ping-Befehl
파일 운영 체계:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
파일 유형:Application
파일 버전:5.1.2600.0
내부 이름:ping6.exe
법적인 저작권: Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
원래 파일 이름:ping6.exe
제품 이름:Betriebssystem Microsoft Windows
제품 버전:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!